PIET Moodshop | Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement sociale media giveaways

Sociale Media PIET moodshop

Giveaway boeket n.a.v. Floraliën Gent, van vr 29.04.2022 t.e.m. ma 02.05.2022 (AFGELOPEN)


Artikel 1: Algemene informatie

1.1. PIET moodshop, als bedrijf PIERRE D'ANVERS BV met maatschappelijke zetel: Graanmarkt 2, 2000 Antwerpen, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0866 686 783 organiseert in België een giveaway (hierna "de giveaway" te noemen). In dit reglement worden de modaliteiten, het verloop en de deelnamevoorwaarden van de actie beschreven.

 

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden

2.1. Deelname aan de giveaway is gratis en vrij van elke verplichting tot aankoop en staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op 29 april 2022, met officiële woonplaats in België (hierna “de deelnemer” te noemen). De organisatoren van deze giveaway en alle personen die eraan hebben meegewerkt, hun familieleden tot de 2de graad en personen die onder hetzelfde dak wonen, mogen niet aan deze giveaway deelnemen.

2.2. Deelname aan de giveaway vereist: - een correct en geldig e-mailadres - voornaam en naam - volledig adres van de officiële woonplaats in België - het reglement aanvaarden - de actievraag beantwoorden.


Artikel 3: De giveaway

3.1. Deze giveaway is alleen geldig in België en zal plaatsvinden van vrijdag 29 april tot en met maandag 2 mei 2022.

3.2. Door aan de giveaway deel te nemen aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk en volledig dit reglement en alle toekomstige beslissingen van PIET moodshop, in verband met het goede verloop van deze wedstrijd, onder meer in geval van overmacht. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen, begrepen en zonder beperking aanvaard te hebben. 

3.3. Het antwoord op de actievraag bepaalt de mogelijke winnaar. De organisatoren kiezen de meest originele comment op de giveaway-post. De winnaar krijgt een boeket zijdebloemen van Silk-ka t.w.v.€ 200. Op te halen in een van de PIET moodshops in Gent of Antwerpen. De winnaar wordt aan het einde van de giveaway via instagram gecontacteerd. 

3.4. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen niet worden omgeruild of in contanten worden omgezet.

3.5. In geval van bedrog, misbruik, misleiding of fraude, of indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer zich aan een van bovengenoemde gedragingen schuldig heeft gemaakt, kan de betrokken deelnemer van de giveaway worden uitgesloten. PIET moodshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze uitsluiting. Dit geldt ook in geval van inbreuk op dit reglement of een toepasselijke wettelijke bepaling.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

PIET moodshop kan aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen in verband met de deelname aan de giveaway. De organisator behoudt zich het recht voor om de giveaway geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen, zonder dat de deelnemers of enige andere persoon een schadevergoeding kunnen eisen. Zij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld bij storingen of defecten van de communicatiemiddelen tijdens de giveaway.

 

Artikel 5: Bescherming van persoonsgegevens

PIET moodshop is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers in het kader van deze giveaway. PIET moodshop zal de persoonsgegevens van de deelnemers verwerken om de organisatie en het goede verloop van de giveaway te waarborgen. PIET moodshop zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers gebruiken om de resultaten mee te delen aan de winnaar en de prijs uit te reiken, tenzij de deelnemers hiertegen bezwaar maken. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen na het uitreiken van de prijs gewist worden. De deelnemers hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen ze op de hieronder beschreven wijze laten corrigeren of zich verzetten tegen het gebruik ervan. Dit kan via een verzoek op het mailadres: info@pietmoodshop.be. Indien een dergelijke vraag zonder gevolg blijft, kunnen ze een klacht indienen bij de overheid die in België ter zake bevoegd is: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 


Artikel 6: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 

Het huidig reglement is opgesteld overeenkomstig de Belgische wet. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit dit reglement, meer bepaald wat betreft de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering, zijn de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. 


Afgelopen acties:

  • Giveaway boeket n.a.v. Floraliën Gent, van vr 29.04.2022 t.e.m. ma 02.05.2022
  • Giveaway i.s.m. Atelier Rebul via nieuwsbrief, van do 28.04.2022 t.e.m. vr 29.04.2022, winnaar I. Van den Broeck
  • Giveaway i.s.m. Roolf Living, van do 21.04.2022 t.e.m. zo 24.04.2022: winnaar @imperialflower
  • Giveaway i.s.m. vetsak van woe 23.02.2022 t.e.m. zo 27.04.2022: winnaar @vulderken